BIURO RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA FINANSOWEGO
SP. Z O.O.
Rachunkowość

KSIĘGI HANDLOWE

    Naszym Klientom oferujemy prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzw. "pełna księgowość"), wzbogaconej o sprawozdawczość.

    Ważną cechą świadczonych przez nas usług jest ich profesjonalizm, dzięki czemu nasi klienci uzyskują znaczne oszczędności czasowe i kosztowe w czasie kontroli instytucji skarbowych lub badania sprawozdania finansowego.

    W celu zapewnienia naszym Klientom wysokiej jakości świadczonych przez nas usług nieustannie czuwamy nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce,
 • kontrolę wysokości należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,
 • sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym,
 • informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • codzienny kontakt w sprawach wymagających konsultacji.

   Opierając się na przepisach ustawy o rachunkowości oraz uwzględniając zmieniające się przepisy ustaw podatkowych oferujemy naszym Klientom:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz osób prawnych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz z instytucjami kontrolnymi,

 

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT

     Poprawne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga wiedzy dotyczącej zasad jej
prowadzenia, jak również znajomości oraz umiejętności wykorzystania odpowiednich przepisów
prawa podatkowego.

     Dla Klientów prowadzących uproszczoną księgowości w postaci księgi przychodów i rozchodów
oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w
  tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz
  ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami
  prawa,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i
  rozchodów.

KADRY, PŁACE

     Prowadzimy dokumentację pracowniczą

     Gromadzimy i kompletujemy informacje:

 • z akt osobowych pracowników,
 • z list wynagrodzeń,
 • z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania
  podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i
  funduszu socjalnego.

     Prowadzimy na bieżąco dokumentację osobową z uwzględnieniem wymagań formalnych
przewidzianych prawem oraz wypłat wynagrodzeń pracowniczych w tym:

 • sporządzamy dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i
  płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę,
 • rozliczamy pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i
  innych świadczeń przewidzianych prawem,
 • kontrolujemy przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ZUS

     Rozliczamy składki ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz
osób prawnych (CIT):

     Prowadzimy na bieżąco rozliczenia składek ubezpieczenia społecznego i podatku
dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, w tym:

 • prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób
  fizycznych, osób prawnych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone
  fundusze,
 • przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego,
 • przesyłamy elektronicznie dane klienta do ZUS,
 • przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczące wysokości kwot
  należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi
  przepisami,
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
  dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 40), osób prawnych (CIT-8)
 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne i rozliczeniowe oraz raporty dla ZUS,
 • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczące pracodawcy, pracowników oraz
  naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy informacje oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb
  Urzędu Statystycznego

 

 

 •  Polityka prywatności  •