BIURO RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA FINANSOWEGO
SP. Z O.O.
BIZNES PLANY

BIZNES PLANY

    W naszej ofercie proponujemy Państwu również doradztwo oraz tworzenie od podstaw biznes
planów.

     Biznes plan jest niezbędny, ponieważ pozwala :

 1. sfinansować inwestycję- przekonać inwestora, bank lub inną jednostkę, że dany projekt zasługuję
  na uwagę, jest rentowny (efektywny) lub nezbędny.
 2. pozytywnie zweryfikować oraz skwantyfikować dane przedsięwzięcie,
 3. zarządzać jednostką gospodarczą w sposób efektywny i racjonalny.

     Nasze projekty skierowane są zarówno dla małych podmiotów gospodarczych, jak i dużych firm
działających w każdym sektorze gospodarki. Tworzymy również biznes plany dla osób fizycznych
rozpoczynających działalność gospodarczą.

     Czas realizacji projektu, jak również cena jest zawsze przedmiotem negocjacji.

     Zapraszamy do skorzystania z usług fachowców.

 

Analiza kryteriów rachunku opłacalności oraz inwestycyjnych przepływów pieniężnych (jako element biznes – planu)

     Wyznaczenie odpowiedniego kryterium oceny przedsięwzięć oraz zastosowanie właściwych
metod rachunku opłacalności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pozwala wytoczyć
prawidłowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, gwarantujące maksymalizację jego wartość.

     Nierozłączną cechą przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwo jest
konieczność wcześniejszego poniesienia nakładów (wydatkowania środków pieniężnych) w celu
ociągnięcia efektów (nadwyżki wpływów nad wydatkami) w przyszłości. Skutkiem realizacji tych
przedsięwzięć są więc rozłożone w czasie przepływy środków pieniężnych, odzwierciadlające wartość
tych nakładów i efektów, zarówno w fazie realizacji inwestycji, jak i w fazie eksploatacji stworzonego
potencjału produkcyjnego.

Analiza ryzyka w decyzjach inwestycyjnych (jako element biznes – planu)

     Każda decyzja gospodarcza, dotycząca zarówno bieżącej działalności firmy, jak i jej
zamierzeń inwestycyjnych, opiera się na prognozie przyszłych warunków działania, a zatem na
przewidywaniach, obarczonych zawsze pewną dozą niepewności

     Zapewnienie pełnej wiarygodności wyników rachunku opłacalności wymaga uwzględnienia
w nim ryzyka towarzyszącego projektowanej inwestycji. Cel ten osiągamy przez zastosowanie w
naszych analizach:

 • metody stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko (risk-adjusted discount rate method),
 • metody ekwiwalentu – równoważnika – pewności (certainty equivalent method),
 • zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i metod statystycznych.

 

Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (jako element biznes – planu)

     Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji firmy na rynku jest nie tylko
sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących
rozwoju i źródeł jego finansowania. Od trafności tych decyzji zależy bowiem perspektywiczna
konkurencyjność przedsiębiorstwa, jego udział w rynku i możliwość generowania zysków.

     Rozwój firmy dokonuje się zasadniczo poprzez realizację określonych przedsięwzięć
inwestycyjnych. Inwestowanie wymaga jednak zgromadzenia kapitału, niezbędnego do pokrycia
nakładów, które przyniosą efekt zawsze z pewnym opóźnieniem.

     Przedsięwzięcia rozwojowe mogą dotyczyć zarówno zmian wielkości produkcji, jej jakości i
struktury asortymentowej, obniżki kosztów, zmiany źródeł zaopatrzenia i kierunków zbytu, jak i
powiązań z innymi firmami, a także inwestycji wspólnych, lokowania nadwyżek kapitału w papiery
wartościowe czy innych form działania.

     Dla naszych Klientów przygotowujemy szereg analiz dotyczących różnego rodzaju inwestycji:

 • inwestycje odtworzeniowe,
 • inwestycje modernizacyjne,
 • inwestycje innowacyjne,
 • inwestycje rozwojowe,
 • inwestycje strategiczne

 

Wieloraka ocena opłacalności (jako element biznes – planu)

     Najbardziej precyzyjnym narzędziem oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych są
dyskontowe metody rachunku ekonomicznego.

     Uwzględniają one rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów i wydatków związanych
z inwestycją. Służy temu wykorzystanie rachunku dyskontowego, który pozwala sprowadzić do
porównywalności nakłady i efekty realizowane w różnych okresach.

     Ustalenie ich wartości obecnej tj. zdyskontowanej na moment przeprowadzenia oceny,
stanowi podstawę dalszego wnioskowania.

     Nasze analizy przeprowadzamy między innymi w oparciu o następujące modele:

 • wartość bieżąca netto (NPV),
 • miernik wartości bieżącej netto,
 • wskaźnik wartości bieżącej netto oraz indeks rentowności,
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),
 • zmodyfikowania wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR).

 

Wyznaczanie optymalnego budżetu inwestycyjnego (jako element biznes – planu)

     Szczegółowa analiza wszystkich uwarunkowań związanych z możliwościami pozyskania kapitału
przez przedsiębiorstwo oraz ocena opłacalności potencjalnych wariantów inwestycyjnych stanowi
podstawę wyboru programu rozwoju przedsiębiorstwa.

     Program ten obejmuje zbiór przedsięwzięć inwestycyjnych, których wykonanie oceniono
jako opłacalne. Ocenę tę przeprowadzamy porównując efektywność potencjalnych wariantów
inwestycyjnych z kosztami kapitału, którego pozyskanie warunkuje ich realizację.

 

 •  Polityka prywatności  •