BIURO RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA FINANSOWEGO
SP. Z O.O.
ANALIZY FINANSOWE

ANALIZY

Analiza kosztów

    Następnym, po przychodach ze sprzedaży, czynnikiem kształtującym wielkość wyniku
finansowego, są koszty jego uzyskania. Stanowią one jeden z najważniejszych mierników
charakteryzujących gospodarność przedsiębiorstwa, gdyż w kosztach własnych w znacznej
mierze znajduje się odzwierciedlenie "jakości pracy" prawie na wszystkich odcinkach działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa. Przeprowadzamy tu:

 • analizę kosztów w ujęciu rodzajowym,
 • analizę kosztów w układzie rodzajowym,
 • badanie reakcji kosztów na zmiany wielkości sprzedaży,
 • analizę kosztu jednostkowego,
 • analizę obniżki kosztów.

Analiza kosztu kapitału

    Kategoria kosztów kapitału znajduje bezpośrednie zastosowanie w rachunku opłacalności
przedsięwzięć inwestycyjnych. Koszty te stanowią bowiem najważniejszy element uwzględniany przy
wyborze stopy procentowej, będącej podstawowym parametrem rachunku ekonomicznego.

Analiza progu rentowności oraz określenie punktu równowagi (Break Even Point)

    Analiza progu rentowności stanowi niezwykle pomocny instrument zarządzania
przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Obejmuje ona badanie punktu równowagi (Break Even
Point), w którym realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo
nie osiąga wówczas zysku, ale też nie ponosi straty.

Analiza przychodów ze sprzedaży

    Podstawowym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa jest wynik finansowy.
Zasadniczym elementem obliczeniowym wyniku finansowego są przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i usług. Przychody te kształtują się pod wpływem różnorodnych czynników,
zarówno niezależnych od przedsiębiorstwa, jak również tych, na które ma ono istotny wpływ.
Przychody ze sprzedaży są więc wynikową nie tylko ilości sprzedanej produkcji, struktury
asortymentowej, jakości i nowoczesności tej produkcji oraz cen realizacji, ale również warunków
sprzedaży.

     Ze względu na różnorodność problematyki wchodzącej w zakres analiz przychodów ze
sprzedaży, przygotowujemy ją dla naszych klientów dzieląc ją na trzy zasadnicze grupy:

 • analiza ilości jakości oraz struktury asortymentowej sprzedaży,
 • analiza odbiorców,
 • ocena polityki cenowej i warunków sprzedaży.

Analiza rentowności przedsiębiorstwa

    Rentowność odzwierciedla w najbardziej syntetycznej formie efektywność gospodarowania w
przedsiębiorstwie. W celu uzyskania szerokiej informacji służącej do zarządzania przedsiębiorstwem,
stosujemy całą gamę analiz i wskaźników rentowności:

 • ocena rentowności sprzedaży w ujęciu statycznym oraz dynamicznym,
 • rentowność aktywów,
 • rentowność kapitałów własnych,
 • pieniężne stopy zwrotu z kapitałów.

Analiza źródeł pozyskania kapitału

    Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa zależą w znacznej mierze od dostępności kapitału
oraz od związanych z nim kosztów. Dlatego konieczne jest przede wszystkim określenie potencjalnych
źródeł pozyskania kapitału inwestycyjnego.

 

BADANIA      

Badanie efektu dźwigni finansowej

    Stopień dźwigni finansowej uzależniony jest od struktury kapitału, stopy oprocentowania długu
oraz poziomu zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem. Dynamiczne ujęcie efektu dźwigni
finansowej pozwala ocenić, jaką zmianę stopy zwrotu z kapitału własnego wywoła zwiększenie zysku
(EBIT) o określony procent.

Badanie i optymalizacja struktury kapitałów

    Struktura kapitału jest jednym z czynników wpływających zarówno na bieżące wyniki
ekonomiczne przedsiębiorstwa, jak i na opłacalność realizowanych przez nie przedsięwzięć
inwestycyjnych. Dlatego powinna być ona przedmiotem szczególnego zainteresowania
przedsiębiorstwa i w sposób celowy powinna być wykorzystywana w procesie zarządzania.

Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

     W celu utrzymania ciągłości realizowanych procesów gospodarczych przedsiębiorstwo powinno tak
prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową.

     Do pomiaru płynności finansowej stosujemy wiele metod, aby w pełni przedstawić sytuację
płynności, uzasadnić przyczyny oraz zaproponować kroki zapobiegawcze w przypadku występowania
zagrożeń.

 

OCENY

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa

     Do pomiaru aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania posiadanych
zasobów materialnych i kapitału intelektualnego, służy analiza sprawności działania, w tym:

 • wskaźniki aktywności gospodarczej,
 • wskaźniki rotacji,
 • wskaźniki gospodarowania zasobami.

Ocena wyniku finansowego

     Wielkość wyniku finansowego wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo zależy od wielu
czynników kształtujących przychody ze sprzedaż oraz koszty. W naszych analizach ujmujemy je w
dwie grupy:

 • czynniki wewnętrzne, czyli wewnętrzne uwarunkowania wpływające na działalność
  przedsiębiorstwa. Przede wszystkim mają znaczenie plany działania i zadania do realizacji, zakres i
  przyjęte schematy działania oraz zasoby materialne, ludzkie i informacyjne, będące w danym okresie
  w dyspozycji przedsiębiorstwa,
 • czynniki zewnętrzne, które stanowią makrootoczenie przedsiębiorstwa. Główne czynniki można
  podzielić na czynniki demograficzne, ekonomiczne, techniczne, polityczno-prawne oraz społeczno-
  kulturalne, które generują różne ograniczenia i szanse rozwoju rynkowego przedsiębiorstwa.

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa

     Utrzymanie się na rynku i zapewnienie długookresowego rozwoju przedsiębiorstwa zwykle
wymaga korzystania z kapitałów obcych. Analiza stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa pozwala ocenić
jego politykę finansową w kwestii struktury kapitału i zakresu korzystania z dźwigni finansowej.

     Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa daje możliwość różnokierunkowego rozpoznania
źródeł finansowania aktywów oraz struktury i efektywności zaangażowania tych kapitałów. Istotne
znaczenie w pozyskaniu kapitałów ma nie tylko poziom zadłużenia przedsiębiorstwa, ale również
zdolność do obsługi długu, czyli terminowego regulowania zobowiązań okresowych i spłat rat
kredytu.

 

 •  Polityka prywatności  •